Algemene leveringsvoorwaarden:

Artikel 1. Algemeen

1.     www.hollandtaxfree.com is een website van Dutch Fresh Food te Tholen, hierna te noemen DFF

Dutch Fresh Food

Machteld van Gelrestraat 77

4691 HN Tholen

KvK              63219476

Btw nummer  NL062066651B02

info@hollandtaxfree.com

2.    Afnemer, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DFF een Leveringsovereenkomst aangaat.

3.    Leveringsovereenkomst is een overeenkomst tot het leveren van 1 of meerdere producten uit www.hollandtaxfree.com

4.    Product is het voorwerp dat de Leveringsovereenkomst vormt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.     De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de Afnemer en DFF welke plaats vindt middels www.hollandtaxfree.com

2.    Door het aangaan van de Leveringsovereenkomst verklaart de Afnemer zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

3.    Van de inhoud van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken d.m.v. een schriftelijke overeenkomst tussen de afnemer en DFF. In zo een geval blijven bepalingen van deze voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onvoorwaardelijk van kracht.

4.    DFF kan deze voorwaarden wijzigen, deze zullen worden aangekondigd op www.hollandtaxfree.com. De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Leveringsovereenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de voorwaarden zijn afgesloten

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1.     Alle aanbiedingen van DFF zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.    De Leveringsovereenkomst wordt elektronisch gesloten

3.    Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een automatisch verzonden ontvangstbevestiging

4.    DFF is gerechtigd om zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Leveringsovereenkomst te verbinden.

5.    De leveringsvoorwaarden komen ten allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarden dat DFF de bestelling niet accepteert. Indien DFF een bestelling niet accepteert wordt dat binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling per email medegedeeld.

Artikel 4. Derden

1.     DFF kan bij uitvoering van de Leveringsovereenkomst gebruik maken van derden

Artikel 5. Adressering

1.    Indien een bestelling in behandeling is, kunnen adreswijzigingen alléén per email aan DFF worden doorgegeven.

2.    Uitvoering van de Leveringsovereenkomst en alle op deze betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats op aan het door afnemer opgegeven adres.

 

Artikel 6. Prijzen en betaling

1.     Alle vermelde prijzen op Hollandtaxfree.com zijn in euro’s. We vermelden de prijzen inclusief en exclusief het Nederlandse BTW tarief.

2.    Indien u woonachtig bent buiten de EU en de zending naar een buiten de EU liggend land verstuurd wordt dan is het 0% BTW tarief van toepassing. Als u een bedrijf bent dat gevestigd is binnen de EU en uw zending naar het betreffende land wordt verstuurd en u een BTW nummer heeft, dan geldt een 0% tarief. In  alle overige gevallen gelden de Nederlandse BTW tarieven van 6 of 21%.

3.    DFF houdt zich het recht voor om prijzen van aangeboden producten te wijzigen, Indien een aanbieding een beperkte geldigheidstermijn heeft zal de prijs gedurende die termijn niet worden gewijzigd, tenzij het BTW tarief van dit product gewijzigd wordt.

4.    De aangeboden betaalwijzen kunnen afhankelijk van de wijze waarop de Leveringsovereenkomst tot stand komt, verschillen. Indien dan hieraan bepaalde kosten verbonden zijn wordt dit steeds duidelijk vermeldt. Kosten komen ten allen tijde voor rekening van de Afnemer.

5.    Levering van producten aan Afnemer geschiedt na betaling van Afnemer.

Artikel 7. Levering ontvangst.

1.     DFF is niet aansprakelijk voor onjuistheden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen van Afnemer aan DFF, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van DFF.

2.    DFF maakt gebruik van diensten van derden voor transport.

3.    De verzendtijd is een indicatie, geen garantie. Mogelijke vertragingen naar het betreffende land zijn voor risico van de Afnemer.

4.    Verzendkosten zijn voor rekening van de Afnemer en afhankelijk van het aantal kilo’s cq. volume en naar het land van keuze.

5.    Verzenden van producten vindt plaats binnen 7 dagen na bestelling, tenzij er expliciet een andere leveringstermijn is genoemd. DFF houdt zich  het recht voor in geval van het niet beschikbaar zijn van producten, de overige wel te versturen. Niet verstuurde producten worden gecrediteerd.

6.    Voor levering buiten de EU: de Afnemer is verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten en plaatselijke kosten in zijn of haar land. DFF kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor inbeslagname van producten als gevolg van regelgeving in het land van bestemming.

7.    Voor leveringen buiten de EU: als een pakket wordt geweigerd aan de grens als gevolg van douane regelgeving en retour gestuurd wordt aan DFF zal er geen vergoeding plaatsvinden.

8.    DFF is ten alle tijden gerechtigd om producten en landen uit te sluiten zonder opgaaf van reden.

9.    Producten kunnen uiterlijk afwijken van de op de site getoonde afbeeldingen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

1.     Het eigendom van het product gaat pas over, indien Afnemer al hetgeen hij uit hoofde van de Leveringsovereenkomst aan DFF verschuldigd is heeft voldaan.

2.    Onverminderd het lid 1 bepaalde gaat het risico ter zake van een product reeds op het moment van aflevering aan Afnemer over.

Artikel 9. Rechten

1.     Alle intellectuele eigendomsrechten berusten bij DFF

2.    Het is de afnemer niet toegestaan de naam en / of inhoud van Hollandtaxfree.nl op welk wijze dan ook te verveelvoudigen.

Artikel 10. Garantie

1.     DFF geeft geen garanties af, echter mits de Afnemer op aannemelijke wijze kan onderbouwen dat het product niet aan overeenkomst beantwoord.

2.    DFF garandeert dat alle geleverde producten op het moment van verzending een tht hebben van minimaal 30 dagen.

3.    DFF is niet verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele terughaal acties van fabrikanten.

Artikel 11. Overmacht.

1.     DFF kan de Leveringsovereenkomst opschorten of geheel ontbinden, in geval van tekortschieten van leveranciers als gevolg van stakingen en onvoorziene overheidsmaatregelen, concrete dreiging tot terroristische aanslag of oorlog, brand, natuurrampen of andere situatie.

2.    In geval van overmacht is DFF niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Afnemer.

Artikel 12. Privacy

DFF zal ten alle tijden de privacy van haar relaties respecteren.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op de leveringsovereenkomst en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Gastenboek

Nog geen berichten geplaatst.
Plaats een bericht
© 2014 - 2020 Holland Tax Free | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel